Melding om feltarbeid og fuglekartlegging i Nes kommune

Sist oppdatert: 29.04.2024 07:43 | Publisert: 29.04.2024 07:29:05

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i Nes kommune. Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Norsk Ornitologisk Forening gjør på oppdrag for NIBIO registreringer av fugl i fra slutten av mai og første del av juni. Flatene som inngår i prosjektet, er anonyme for offentligheten og resultatene fra de enkelte flatene brukes bare i framstilling av regional og nasjonal statistikk.

Arbeidet utføres om morgenen (04:00-09:00) på ni utvalgte punkt på flatene. Registrantene går fra punkt til punkt og registrerer fugl i 5 minutter per observasjonspunkt. Det vil derfor kunne observeres personer i jordbrukslandskapet i den angitte tidsperioden, og vi informerer for at dette ikke skal skape bekymring. 

Det skal ikke foregå ferdsel på fulldyrket areal.

Les om 3Q-overvåking av fugler i lenken.

I lenken finner du informasjonsbrosjyre om Fugler i jordbrukslandskapet utarbeidet av Norges Bondelag og Birdlife Norge.