Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Hagaplassen

Kommunestyret vedtok «Detaljregulering for Hagaplassen, gnr. 195 bnr. 45 m.fl» i møte 18. juni 2024. Vedtaket var enstemmig.

Sist oppdatert: 28.06.2024 12:35 | Publisert: 28.06.2024 12:35:46

Formålet med planen er å tilrettelegge for oppføring av boliger og tilhørende grøntområder på arealet for tidligere Haga idrettsplass. Eiendommen for Haga Samfundshus inngår også i planen, med en videreføring for dagens drift.


Nedenfor kan du se den vedtatte planen med bestemmelser og planbeskrivelse, samt saksframlegg for behandlingen. Øvrige vedlegg kan sees via politisk møtekalender på kommunens nettsider, og kommunestyrets behandling 18. juni 2024 i sak PS 24/75.


Eventuelle klager:
Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven §§1-9 og 12-12, samt forvaltningsloven kap. VI. Eventuelle klager begrunnes og fremsettes skriftlig til: Nes kommune, Pb. 114, 2151 Årnes. Klage kan alternativt innsendes via e-post: postmottak@nes.kommune.no


Klagen må framsettes innen 23. august 2024. Klagen bes merket med saksnummer 20/10696.

 

Tilhørende dokumenter:

Hagaplassen Reguleringsplan datert 25.04.2024.pdf

Hagaplassen Planbestemmelser datert 25.04.2024.docx

Hagaplassen Planbeskrivelse. Datert 25.04.2024.pdf

Hagaplassen Saksframlegg med protokoll 18.06.2024.pdf