Handlingsplan mot vold i nære relasjoner- vi trenger dine innspill!

Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar!

Sist oppdatert: 01.03.2024 11:19 | Publisert: 27.02.2024 13:33:39

Handlingsplanen er tenkt å skulle være et verktøy eller et oppslagsverk til bruk for både innbyggere og ansatte i Nes kommune. I revideringsarbeidet har vi lagt vekt på at dokumentet skal være enkelt å forstå og å finne frem i.  

Her kan du lese høringsutkastet av handlingsplanen

Trykk her for å gi din tilbakemelding på handlingsplanen eller scann QR- koden

Det er viktig informasjon og kunnskap lett tilgjengelig uansett hvor du er eller når du trenger det. På vår nettside finner du en digital utgave av planen: Vold i nære relasjoner.

Revideringsarbeidet er utført av Nes kommunes utvidede ressursgruppe for arbeidet mot vold i nære relasjoner, på bestilling fra SLT-styringsgruppe og Politiråd. Ressursgruppen er tverrfaglig sammensatt av representanter fra ulike nivåer og fagområder i kommuneorganisasjonen, i tillegg til eksterne samarbeidsparter. 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatiske stress (NKVTS) har kommet med gode innspill underveis i revideringsarbeidet. Den nasjonale veilederen for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner er benyttet i arbeidet. I tillegg har utarbeidelse av planutkastet vært oppe til behandling i eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

I tillegg til tjenester, organisasjoner og innbyggere generelt, er det særlig viktig å få tilbakemelding fra ungdom, eldre/ seniorer og innbyggere med funksjonsvariasjoner, da dette er særlig utsatte grupper for vold i nære relasjoner. 

Høringsfrist 15.april.